pier là gì

/piə/

Thông dụng

Danh từ

Bến tàu, cầu tàu (nhô rời khỏi ngoài); quán ăn nổi
Đạp ngăn sóng (ở hải cảng); tường chắn (giữa nhị hành lang cửa số, lối đi)
Móng cầu, chân cầu, trụ cầu, cột
Cầu đi dạo (chạy rời khỏi biển)

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

chân cầu

Xây dựng

bến (tàu)
bến tầu
cầu tàu

Giải mến EN: A structure constructed on posts extending out over the water; used as a landing place for ships.

Giải mến VN: Công trình thi công bên trên những trụ ăn rời khỏi bên trên mặt mày nước, được sử dụng thực hiện bến neo đậu tàu.

Bạn đang xem: pier là gì

Xem thêm: midget là gì

cột

Giải mến EN: A pillar or post on which a door is hung.

Giải mến VN: Cột hoặc trụ bên trên bại liệt cửa chính được treo.

cứ (đóng ngang sông)
khoảng cơ hội giữa
hệ thống xói mòn
trụ gạch
tường chắn thân thiện nhị cửa ngõ sổ

Kỹ thuật công cộng

bến cảng
cảng
cột cầu treo
cột trụ
cửa sổ
kè chắn sóng
đê
đê chắn sóng
pier head
đầu đê chắn sóng
đê mỏ hàn
bản chống
trụ
trụ té tường

Kinh tế

bến tàu
bến tàu (nhô rời khỏi ngoài)
cầu nhô
cầu tàu
đê ngăn
đê ngăn sóng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
berth , buttress , column , dam , dock , jetty , landing , levee , mole , pierage , pilaster , pile , piling , pillar , post , promenade , con quay , slip , upright , wharf , anta , breakwater , support