programs là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to programme
Phân kể từ hiện tại tại programming
Phân kể từ quá khứ programmed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại programme programme hoặc programmest¹ programmes hoặc programmeth¹ programme programme programme
Quá khứ programmed programmed hoặc programmedst¹ programmed programmed programmed programmed
Tương lai will/shall² programme will/shall programme hoặc wilt/shalt¹ programme will/shall programme will/shall programme will/shall programme will/shall programme
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại programme programme hoặc programmest¹ programme programme programme programme
Quá khứ programmed programmed programmed programmed programmed programmed
Tương lai were to programme hoặc should programme were to programme hoặc should programme were to programme hoặc should programme were to programme hoặc should programme were to programme hoặc should programme were to programme hoặc should programme
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại programme let’s programme programme
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.