bat tiếng anh đọc là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to bat
Phân kể từ hiện nay tại batting
Phân kể từ quá khứ batted
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại bat bat hoặc battest¹ bats hoặc batteth¹ bat bat bat
Quá khứ batted batted hoặc battedst¹ batted batted batted batted
Tương lai will/shall² bat will/shall bat hoặc wilt/shalt¹ bat will/shall bat will/shall bat will/shall bat will/shall bat
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại bat bat hoặc battest¹ bat bat bat bat
Quá khứ batted batted batted batted batted batted
Tương lai were to bat hoặc should bat were to bat hoặc should bat were to bat hoặc should bat were to bat hoặc should bat were to bat hoặc should bat were to bat hoặc should bat
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại bat let’s bat bat
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.