bình luận tiếng anh là gì

Luôn khoái nghe tôi bình luận thông tin nhập ngày

Always takes my owl, should I wish to register an opinion on the news of the day.

Bạn đang xem: bình luận tiếng anh là gì

Tôi sẽ không còn bình luận gì về chủ ý bại liệt.

I wouldn't argue with that statement.

Hãy kiểm tra tiếng bình luận của một người:

Consider the comments from just one:

Không bình luận.

No comment.

Rivera tiếp sau đó vẫn van lỗi vì như thế bình luận trước bại liệt của ông.

Rivera later apologized for his comments.

* Tham khảo tiếng bình luận nhập Tháp Canh ngày 1-8-1994, trang 22.

* Include comments on August 1, 1994, Watchtower, page 29.

Lời bình luận của Phao-lô được yểm trợ vì chưng lập luận hữu lý nào?

Paul’s comment about repentance was supported by what logic?

* Khi thảo luận đoạn 4, bình luận thêm thắt dựa vào Thánh Chức Nước Trời mon 7 năm 2005, trang 3.

* When discussing paragraph 4, include comments on the July 2005 Our Kingdom Ministry, page 3.

Tôi phủ nhận với bình luận này.

I disagree with that comment.

và những tập san trước này đã bình luận về tình hình trái đất từ thời điểm năm 1919.

magazine and its predecessors have been commenting on world conditions since 1919.

Nêu tiếng bình luận nhập sách Trường Thánh Chức, trang 10, đoạn 5.

Include comments on the Ministry School book, page 10, paragraph 4.

Những tiếng bình luận như vậy cực kỳ hữu ích.

Such comments are very helpful.

Các căn nhà bình luận Kinh-thánh, C.

Xem thêm: built là gì

Bible commentators C.

Nếu rất có thể, bản thân đem nỗ lực bình luận không?”.

And vì thế I endeavor to comment if I am able?’

Cô tiếp tục bình luận chứ?

Will you comment?

Nhiều thế kỷ qua loa, người tớ vẫn bình luận nhiều về tiếng tuyên thân phụ giản dị bên trên.

In the centuries since, much has been said and written about that simple statement.

* Nếu thời hạn được cho phép, chào cử tọa bình luận những câu Kinh Thánh được viện dẫn.

* As time permits, invite audience to comment on the cited scriptures.

Sau Khi hiểu câu Kinh Thánh, cứ nhằm ngỏ Kinh Thánh khi chúng ta bình luận câu ấy.

After you read a scripture, keep your Bible open as you discuss the text.

Tất cả những bình luận sẽ tiến hành gửi mang lại Jack Taylor muộn nhất là loại năm.

All comments should be directed to Jack Taylor no later than thở Thursday.

Đây ko cần là 1 trong thắc mắc, tuy nhiên anh rất có thể bình luận.

It's not quite a question but you can comment on it.

Bình luận thêm thắt nhờ vào tờ phụ trang của Thánh Chức Nước Trời mon 10 năm 2005.

Include comments from the October 2005 Our Kingdom Ministry insert.

Bình luận xã hội và sự bất kính ngày càng tăng nhập trong những năm 70.

Social commentary and irreverence rise throughout the 70s.

Hai đài Arman FM và Arakozia FM bình luận thẳng trận đấu bên trên từng giang sơn.

Arman FM and Arakozia FM offer live commentary of the match through the country.

Sau đấy là một trong những tiếng bình luận: “Chúng tôi học tập liên minh và thao tác làm việc chung”.

Xem thêm: put someone down là gì

Here are some of them: “We learned vĩ đại cooperate and vĩ đại work together.”

Nhưng có vẻ như như tôi vẫn lầm, vì như thế rất đông người chính thức bình luận.

But apparently I was wrong, because a lot of people started to comment.