brazen là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to brazen
Phân kể từ hiện nay tại brazening
Phân kể từ vượt lên trên khứ brazened
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại brazen brazen hoặc brazenest¹ brazens hoặc brazeneth¹ brazen brazen brazen
Quá khứ brazened brazened hoặc brazenedst¹ brazened brazened brazened brazened
Tương lai will/shall² brazen will/shall brazen hoặc wilt/shalt¹ brazen will/shall brazen will/shall brazen will/shall brazen will/shall brazen
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại brazen brazen hoặc brazenest¹ brazen brazen brazen brazen
Quá khứ brazened brazened brazened brazened brazened brazened
Tương lai were to brazen hoặc should brazen were to brazen hoặc should brazen were to brazen hoặc should brazen were to brazen hoặc should brazen were to brazen hoặc should brazen were to brazen hoặc should brazen
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại brazen let’s brazen brazen
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.