consist in là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to consist
Phân kể từ hiện nay tại consisting
Phân kể từ quá khứ consisted
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại consist consist hoặc consistest¹ consists hoặc consisteth¹ consist consist consist
Quá khứ consisted consisted hoặc consistedst¹ consisted consisted consisted consisted
Tương lai will/shall² consist will/shall consist hoặc wilt/shalt¹ consist will/shall consist will/shall consist will/shall consist will/shall consist
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại consist consist hoặc consistest¹ consist consist consist consist
Quá khứ consisted consisted consisted consisted consisted consisted
Tương lai were to consist hoặc should consist were to consist hoặc should consist were to consist hoặc should consist were to consist hoặc should consist were to consist hoặc should consist were to consist hoặc should consist
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại consist let’s consist consist
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.