trustee là gì

/trʌs´ti:/

Thông dụng

Danh từ

Người được uỷ thác nom nom
he is the trustee of nephew's property
anh tớ là kẻ được uỷ thác nom nom gia sản của con cháu trai
Uỷ viên quản lí trị (của một ngôi trường học tập, tổ chức triển khai kể từ thiện...)
board of trustees
ban quản lí trị
Nước nom coi một bờ cõi được ủy thác

Chuyên ngành

Kỹ thuật cộng đồng

người được tin

Kinh tế

người được ủy thác
bare trustee
người được ủy thác đơn thuần
constructive trustee
người được ủy thác ngụ ý
constructive trustee
người được ủy thác ý niệm (ngầm hiểu)
managing trustee
người được ủy thác quản lí lý
trustee investment
đầu tư của những người được ủy thác
người giám hộ
người nhận di chuyển sản
người nhận fake tài sản
người quản lý và vận hành gia sản gởi giữ
người quản lý và vận hành gia sản gửi giữ
người quản lý và vận hành thụ thác
người thụ ủy

Giải mến VN: Xem Trust.

testamentary trustee
người thụ ủy di chúc
trustee bankruptcy
người thụ ủy vô vụ huỷ sản
trustee of a living trust
người thụ ủy ủy thác của những người còn sống
người tín thác
bond trustee
người tín thác trái khoáy phiếu
trustee in bankruptcy
người tín thác huỷ sản
trustee stocks
chứng khoán của những người tín thác
viên quản lý và vận hành tài sản
viên quản lí tài

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
agent , custodian , executor , executrix , fiduciary , guardian , keeper , warden , administrator , bailee , depositary , depository , director , overseer , regent

Bạn đang xem: trustee là gì

Xem thêm: knee high to a grasshopper là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ