asked nghĩa là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to ask
Phân kể từ hiện nay tại asking
Phân kể từ vượt lên khứ asked
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại ask ask hoặc askest¹ asks hoặc asketh¹ ask ask ask
Quá khứ asked asked hoặc askedst¹ asked asked asked asked
Tương lai will/shall² ask will/shall ask hoặc wilt/shalt¹ ask will/shall ask will/shall ask will/shall ask will/shall ask
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại ask ask hoặc askest¹ ask ask ask ask
Quá khứ asked asked asked asked asked asked
Tương lai were to ask hoặc should ask were to ask hoặc should ask were to ask hoặc should ask were to ask hoặc should ask were to ask hoặc should ask were to ask hoặc should ask
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại ask let’s ask ask
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.