empowr là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to empower
Phân kể từ hiện nay tại empowering
Phân kể từ quá khứ empowered
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại empower empower hoặc empowerest¹ empowers hoặc empowereth¹ empower empower empower
Quá khứ empowered empowered hoặc empoweredst¹ empowered empowered empowered empowered
Tương lai will/shall² empower will/shall empower hoặc wilt/shalt¹ empower will/shall empower will/shall empower will/shall empower will/shall empower
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại empower empower hoặc empowerest¹ empower empower empower empower
Quá khứ empowered empowered empowered empowered empowered empowered
Tương lai were to empower hoặc should empower were to empower hoặc should empower were to empower hoặc should empower were to empower hoặc should empower were to empower hoặc should empower were to empower hoặc should empower
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại empower let’s empower empower
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.