juveniles là gì

/ˈdʒuvənl, -ˌnaɪl/

Thông dụng

Tính từ

(thuộc) thanh thiếu hụt niên; sở hữu đặc điểm thanh thiếu hụt niên; phù hợp với thanh thiếu hụt niên
juvenile activities
các sinh hoạt thanh thiếu hụt niên
trẻ con cái, trẻ em (~childish)
(pháp lý)) vị trở nên niên
juvenile delinquency
tình trạng thiếu niên phạm tội
juvenile court
toà án giành cho thiếu niên phạm pháp
juvenile delinquent
người thiếu niên phạm pháp

Danh từ

Người không tới tuổi tác trưởng thành và cứng cáp, vị trở nên niên
( số nhiều) sách cho tới thanh thiếu hụt niên

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

mới sinh
juvenile gas
khí mới mẻ sinh

Kỹ thuật công cộng

nguyên sinh
juvenile drainage
lưới sông vẹn toàn sinh
juvenile spring
mạch nước vẹn toàn sinh
juvenile water
nước vẹn toàn sinh
trẻ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
adolescent , babyish , beardless , blooming , boyish , budding , callow , childlike , developing , formative , fresh , girlish , green , growing , immature , inexperienced , infant , infantile , jejune , junior , kid stuff * , milk-fed , naive , pubescent , puerile , teenage , tender , undeveloped , unfledged , unripe , unsophisticated , unweaned , vernal , young , younger , youthful , ephebic
noun
adolescent , boy , child , girl , infant , kid * , minor , youngster , youth , bud , innocent , moppet , tot , callow , childish , green , growing , immature , juniority , juvenility , pubescent , puerile , puisne , teen , tender , undeveloped , unripe , young , youthful

Từ trái ngược nghĩa