registered mail là gì

Thư đảm bảo là thư được gửi với công ty ghi số.

Bạn đang xem: registered mail là gì

1.

Theo truyền thống lâu đời, thư đảm bảo là một trong tiến độ tay chân.

Traditionally, registered mail was a manual process.

2.

Xem thêm: rural area là gì

Trên phạm vi quốc tế, việc dùng thư đảm bảo đòi hỏi những nhãn với số tham ô chiếu 13 chữ số và mã vạch ứng.

Internationally, the use of registered mail requires labels with a 13-digit reference number and corresponding barcode.

Xem thêm: spin off là gì

Cùng phân biệt mail letter nha!

- Letter là nói đến tiếp xúc trải qua văn bạn dạng in được gửi vào đàng bưu năng lượng điện.

- Mail có thể được dùng như nói đến một chiếc gì này đã được gửi vào đàng bưu năng lượng điện tuy nhiên không những số lượng giới hạn ở những bức thư.