sliver là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to sliver
Phân kể từ hiện tại tại slivering
Phân kể từ quá khứ slivered
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại sliver sliver hoặc sliverest¹ slivers hoặc slivereth¹ sliver sliver sliver
Quá khứ slivered slivered hoặc sliveredst¹ slivered slivered slivered slivered
Tương lai will/shall² sliver will/shall sliver hoặc wilt/shalt¹ sliver will/shall sliver will/shall sliver will/shall sliver will/shall sliver
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại sliver sliver hoặc sliverest¹ sliver sliver sliver sliver
Quá khứ slivered slivered slivered slivered slivered slivered
Tương lai were to sliver hoặc should sliver were to sliver hoặc should sliver were to sliver hoặc should sliver were to sliver hoặc should sliver were to sliver hoặc should sliver were to sliver hoặc should sliver
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại sliver let’s sliver sliver
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.