smelt là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/smelt/

Bạn đang xem: smelt là gì

Thêm nhập tự điển của tôi

chưa sở hữu công ty đề
 • động từ

  luyện nấu nướng chảy (lấy sắt kẽm kim loại kể từ quặng bằng phương pháp nấu nướng chảy)

  Xem thêm: duress là gì

 • danh từ

  (động vật học) cá ôtme

  Xem thêm: personal touch là gì

  Từ ngay gần giống

  smelter smeltery


Từ vựng giờ Anh theo đòi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản