viên bi tiếng anh là gì

Viên bi tuy nhiên cô vẫn trông thấy tuy nhiên ko biết vẫn rơi đâu tổn thất...

That marble you said you saw but didn't know where it went...

Bạn đang xem: viên bi tiếng anh là gì

Nico... bị đâm vì thế dao găm và hạn chế kể từ viên bi cho tới óc.

Nico... the first time this snake lets down his guard, sink a dagger and slice him from balls to tát brains.

Anh vẫn còn đó bao nhiêu viên bi của tớ tuy nhiên.

You still have your balls.

Những viên bi của anh ý.

You've got balls.

Có 3 viên bi tuy nhiên bạn cũng có thể kéo ra là gold color.

There's three balls that you can pick out as yellow.

Cay đắng những gì khoảng chừng trống không trong mỗi viên bi color đen- giáp bao hàm không tồn tại tro!

What bitter blanks in those black- bordered marbles which cover no ashes!

Viên bi lẽ ra nên rơi xuống rồi.

This puppy should have dropped by now.

Vậy phát biểu tôi nghe, viên bi cơ coi thế nào?

Then tell bầm what that marble looked like

Tôi cần thiết ông và bao nhiêu viên bi của ông quay về trên đây vào trong ngày mai nhằm đánh giá.

I need you and your testicles back here tomorrow for a biopsy.

cháu đang được quì lên viên bi của tớ.

You're kneeling on my balls.

Nên chỉ mất 2 " viên bi " ở phần đấy.

Should only be two testicles invited to tát this buổi tiệc ngọt.

Hãy coi nhị viên bi white.

Watch the two white balls.

Xem thêm: incontinence là gì

Các viên bi là vẹn toàn tử, những que nối là links những vẹn toàn tử.

The balls are the atoms, the sticks are the bonds between the atoms.

Tôi vẫn phun hắn với khẩu pháo lục tí hon giấu quanh sát " 2 viên bi "

I shot him with a small revolver I keep near my balls.

Giờ tưởng tượng một viên bi và phản bi được đem đến sát nhau.

Now imagine that a marble and an antimarble are brought together.

Vậy với từng nào cơ hội -- với từng nào tình huống -- các bạn sẽ kéo ra một viên bi.

So how many ways are there -- how many events -- you're going to tát pick out a ball.

Đôi đôi mắt nó coi như nhị viên bi vậy.

Her eyes looked lượt thích marbles.

Xin hãy kháng cự lại những viên bi, thưa năng lượng điện hạ.

Fight against thοse marbles, Yοur Rοyal Highness.

Suýt chút nữa tớ vẫn nuốt hoàn toàn cả viên bi rồi!

I nearly swallοwed the blοοdy things!

Rồi tôi hiểu: Viên bi đồng nhỏ vẫn găm vô cái hốc đôi mắt trống không trống rỗng.

Then I understood: The brass ball was still stuck in his empty eye socket.

! Cậu tấn công tổn thất viên bi ve sầu rồi sao?

Have you lost your marbles?

Anh tiếp tục phát động lại nó, còn nếu không tôi tiếp tục ghim một viên bi Fe vô đầu các bạn anh đấy!

You will turn it back on, or I will put a bullet in your friend's head.

Hai viên bi white ở thân mật là phân tử proton, và bạn cũng có thể thấy này là links hydro kép.

Xem thêm: the trong tiếng anh là gì

The two white balls in the middle are protons, and you can see that it's a double hydrogen bond.

Tính phần trăm nhằm lấy một viên bi vàng từ 1 túi với 3 bi vàng, 2 đỏ ối, 2 xanh lơ lá và 1 xanh lơ dương.

Find the probability of pulling a yellow marble from a bag with three yellow, two red, two green, and one xanh lơ marbles, I'm assuming.