gương trong tiếng anh là gì

Phép dịch "gương" trở nên Tiếng Anh

mirror, looking-glass, glass là những phiên bản dịch tiên phong hàng đầu của "gương" trở nên Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Có khe hở bên trên tấm gương. ↔ There was a crack in the mirror.

 • smooth reflecting surface [..]

  Bạn đang xem: gương trong tiếng anh là gì

  Có khe hở bên trên tấm gương.

  There was a crack in the mirror.

 • và coi vô tấm gương soi là TP.HCM Thành Phố New York

  and look in the looking glass that is Thành Phố New York City

 • A smooth surface, usually made of glass with reflective material painted on the underside, that reflects light so sánh as đồ sộ give an image of what is in front of it.

  Tom toá kính ngoài gương mặt mày Mary và nhị người trao nhau nụ thơm mạnh mẽ.

  Tom took off Mary's glasses and they kissed passionately.

 • Glosbe

 • Google

 • Mirror

  A credit or title animation in Windows Movie Maker.

  Có khe hở bên trên tấm gương.

  There was a crack in the mirror.

 • object that reflects light or sound

  Có khe hở bên trên tấm gương.

  There was a crack in the mirror.

 • imitate · to imitate

 • high born woman · lady · mirror's support

 • tain

 • example · plate-glass · poster child

 • dressing-table

 • make an example · model · set an example

 • imitation · imitational

 • apotheosis

Những người ck tin cẩn kính nối tiếp yêu thương bà xã bản thân, cho dù trong những khi thuận tiện hoặc trở ngại, đã cho thấy bọn họ theo đòi sát gương của Chúa Giê-su, đấng kính yêu và bảo vệ hội thánh.

Believing husbands who continue đồ sộ love their wives, whether in favorable or in trying times, demonstrate that they closely follow Christ’s example of loving the congregation and caring for it.

Soi gương tuy nhiên coi.

Please look at the mirror, sir.

Đó là gương mặt mày của anh ý tớ.

That is the face he makes.

Nếu như bọn họ đang không dạy dỗ phúc âm cho tới con cháu bản thân qua loa việc nêu gương và giáo huấn thì sao?

What if they had not taught their children the gospel by example and precept?

Tại sao tất cả chúng ta cần thiết thánh linh nhằm noi gương Chúa Giê-su?

Why tự we need holy spirit in order đồ sộ imitate Jesus’ example?

Các Nhân-chứng ở Đông Âu đang được theo đòi gương khuôn mẫu này của Giê-su?

The Witnesses in Eastern Europe have been following what pattern phối by Jesus?

Các lương y phát biểu với Tôn Sách là ông rất cần được nghỉ dưỡng đích thị 100 ngày nhằm chỗ bị thương được hồi phục, tuy nhiên một hôm Tôn Sách coi vô vào gương và Khi phát hiện ra vệt thâm sẹo đang được điên tiết lên và đập vỡ bàn.

Xem thêm: disqualified là gì

The physician told Sun Ce đồ sộ rest still for a hundred days đồ sộ allow the wound đồ sộ heal, but Sun Ce looked into the mirror one day and, seeing his scar, became so sánh enraged that he slammed his table.

Con điếm này, với nước domain authority bánh mật, gương mặt mày ranh ma mãnh, cười cợt mỉm cười và lừa cậu ngọt xớt nhằm cậu đem nó tiếp đây, hướng đến và xói móc khuôn mẫu gì?

This whore, with her cokeynut skin...'n her slywise mask, smiling'n worming'her way... so sánh you trust n bring her here... scavin n sivvin for what?

“Chớ nhằm người tớ khinh thường con cái vì thế trẻ con tuổi; tuy nhiên cần lấy điều phát biểu, nết thực hiện, sự kính yêu, đức tin cẩn và sự tinh anh sạch sẽ tuy nhiên thực hiện gương cho những tín thiết bị.

“Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.

Zappos đang trở thành một phần thưởng mới nhất vô công tác, Quán quân tiếp tục được trao một ăn ý đồng trở nên gương mặt mày thay mặt cho tới phiên tái mét xuất của Zappos Couture's năm nhâm thìn trị giá chỉ $100,000.

Zappos became a new prize for the series, and the winner was chosen for a US$100,000 contract đồ sộ become the face of the Zappos Couture's năm nhâm thìn re-launch.

Để tạo điều kiện cho ta thói quen kiên trì này, Kinh Thánh khuyến nghị tất cả chúng ta suy ngẫm gương của một dân cày.

In order đồ sộ help us learn this kind of patience, the Bible encourages us đồ sộ meditate on the example of a farmer.

Đây là gương mặt mày của thương hiệu nghề giáo vô thần của bọn chúng.

This is the face of their godless teacher!

Giê-su bịa gương khuôn mẫu này vô lối sống và làm việc cho những môn đồ?

What pattern of life did Jesus phối for his followers?

Để hiểu đối xử lịch thiệp bao hàm điều gì, hãy coi gương của Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Con Ngài.

To understand what displaying good manners entails, consider the examples of Jehovah God and his Son.

Sinh Hoạt Thực Tập 6: Làm Gương và Viết

Practice Activity 6: Modeling and Writing

• Quý khách hàng học tập được gì kể từ những gương về sự việc lựa chọn trái ngược ngược nhau tuy nhiên tất cả chúng ta đang được coi xét?

• What have you learned from the examples of contrasting choices we have considered?

Những pháp luật cao thâm này tác động cho tới lòng những người dân tận hưởng ứng, xúc tiến bọn họ noi gương Đức Chúa Trời mà người ta thờ phượng.

These elevated laws have an effect on the hearts of responsive people, motivating them đồ sộ imitate the God they worship.

Bởi vậy, hãy ghi nhớ rằng, điều cần thiết ko cần chỉ điều phát biểu, tuy nhiên đó là việc làm—tức gương đảm bảo chất lượng của chúng ta.

So, remember, it is not only what you say that matters; it is particularly what you tự —the example you phối.

Người tớ tin cẩn rằng phụ vương ông là nghệ nhân thực hiện gương Nakajima Ise, người thực hiện gương cho tới shogun.

It is believed his father was the mirror-maker Nakajima Ise, who produced mirrors for the shōgun.

(Ma-thi-ơ 10:41) Con của Đức Chúa Trời cũng tuyên dương ngợi bà góa này Khi nói đến việc gương của bà trước đám dân thiếu thốn đức tin cẩn ở Na-xa-rét, quê nhà ngài.—Lu-ca 4:24-26.

(Matthew 10:41) The Son of God also honored this widow when he held her up as an example before the faithless people of his hometown, Nazareth. —Luke 4:24-26.

Gia đình Maddox giờ trên đây đem đến 144 người là tín hữu và là tấm gương ấn tượng của việc “cam kết hoàn toàn vẹn.”

The Maddox family now numbers 144 and are wonderful examples of being “all in.”

Qua điều phát biểu, gương khuôn mẫu và sự hỗ trợ thực tế vô thánh chức rao giảng tất cả chúng ta hoàn toàn có thể gom một trong những người khoác lấy nhân cơ hội mới nhất và “làm theo đòi lẽ thật” (III Giăng 4; Cô-lô-se 3:9, 10).

(Hebrews 6:1-3) By word, example, and practical help in the ministry, you may be able đồ sộ assist some đồ sộ put on the new personality and “go on walking in the truth.”

Anh Rutherford nêu gương đảm bảo chất lượng cho tới toàn bộ những giám thị, cho dù ở hội thánh, vô việc làm lưu động hoặc bên trên một Trụ sở này cơ của Hội.

Brother Rutherford phối a fine example for all overseers, whether in a congregation, in the traveling work, or in one of the Society’s branches.

Đó là nguyên do tại vì sao tất cả chúng ta rất cần được dạy dỗ vị tấm gương và minh chứng ngôn rằng những điều phát biểu của Vua Mé Gia Min, vị điều khiển vĩ đại sở hữu Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc, là chân chủ yếu.5 Đó là những điều kính yêu được phát biểu vô danh của Chúa tuy nhiên chức tư tế này thuộc sở hữu Ngài.

Xem thêm: as nghĩa là gì

That is why we must teach by example and by testimony that the words of the great Melchizedek Priesthood leader King Benjamin are true.5 They are words of love spoken in the name of the Lord, whose priesthood this is.

Bằng cơ hội nối tiếp sinh sống theo đòi những xài chuẩn chỉnh đạo đức nghề nghiệp của tớ, em hoàn toàn có thể “lấy điều phát biểu, nết thực hiện, sự kính yêu, đức tin cẩn và sự tinh anh sạch sẽ tuy nhiên thực hiện gương cho những tín đồ” (1 Ti Mô Thê 4:12).

As you continue đồ sộ live your standards, you can be “an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity” (1 Timothy 4:12).