what is it nghĩa là gì

What is it that you want?

Mẹ ham muốn ? lũ các bạn của con cái...

Bạn đang xem: what is it nghĩa là gì

What is it, Cate?

Gì thế, Cate?

Laszlo, what is it?

Laszlo, gì đây?

What is it that governments and NGOs can learn from Coke?

Điều gì tuy nhiên những tổ chức triển khai cơ quan chỉ đạo của chính phủ và những tổ chức triển khai phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ hoàn toàn có thể giao lưu và học hỏi kể từ Coca- Cola?

What is it they've sent us?

Họ gửi gì cho tất cả chúng ta vậy?

What is it lượt thích vĩ đại be up there?

Ở bên trên cơ xúc cảm thế này vậy?

What is it with this shitty neighborhood?

Cái quần thể dơ dáy này sở hữu gì hôi quá?

What is it important for us vĩ đại determine?

Điều gì là cần thiết mang lại tất cả chúng ta xác định?

What is it, Henry?

Gì thế, Henry?

What is it that we're afraid that this young man is going vĩ đại tự with this gun?

Chúng tao lo sợ e cậu nhỏ bé này sẽ thực hiện với khẩu pháo này?

What is it with this man?

Tay thuyền trưởng đó sao thế nhỉ?

What is it you always ask Garcia?

Nó là những gì các bạn luôn luôn trực tiếp chất vấn Garcia?

What is it that you tự in Pittsburgh, Mr. Smith?

Xem thêm: halls là gì

Anh làm gì bên trên Pittsburgh thế, anh Smith

I mean, what is it with this place?

Ý tôi , điểm này làm thế nào thế?

What is it, Inspector?

Gì thế thanh tra?

If it isn't vaccines, what is it?

Nếu ko cần là vắc van nài, thì là dòng sản phẩm gì?

What is it you don't let people see?

Các em không thích người không giống thấy điều gìì?

What is it with you today, Tommy?

Hôm ni mi bị gì thế, Tommy?

What is it, and why is it essential?

Công việc ấy là gì và tại vì sao này lại cần thiết cho tới như vậy?

What is it?

Cái này là gì?

Superstring theory -- what is it?

Lý thuyết siêu chạc -- nó là gì vậy?

And what is it you want?

ham muốn chứ?

What is its message regarding the purpose of all scripture?

Sứ điệp của sách có tương quan cho tới mục tiêu của toàn bộ thánh thư?

The forensic evidence linking all these people- - what is it?

Xem thêm: postnatal là gì

Bằng bệnh à, đó là dòng sản phẩm gì?

This burnt thing, what is it supposed vĩ đại be?

Cái loại bị cháy này, đúng ra là số gì thế?