bottom out là gì

Bạn đang xem: bottom out là gì

"Bottom out"를 잘 모르겠지만 "Bottoms up"의 의미는 "건배"예요 :)

@Li_Helen 오늘 덕분에 이 문장 잘 배웠어요. what is the difference between the frequency of the words. ㅋㅋ 굿굿 잘 써먹을게요

@LastNight 술을 마시면 많~이 쓰게 될 거예요!

Xem thêm: lip sync là gì

@Li_Helen 으잉? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 저 오늘 밤샜는데 이제 자야겠어요 좋은하루 되세요! Have a good day~

@LastNight 네 ㅂ ㅂ Sweet dreams~

[Tin tức] Này bạn! Người học tập nước ngoài ngữ!

Bạn với biết phương pháp nâng cao kĩ năng ngôn từ của tôi không❓ Tất cả những gì bạn phải thực hiện là nhờ người bạn dạng ngữ sửa nội dung bài viết của mình!
Với HiNative, chúng ta cũng có thể nhờ người bạn dạng ngữ sửa nội dung bài viết của tôi free ✍️✨.

Đăng ký