carrying là gì

BrE & NAmE /ˈkæri/

Hình thái từ

  • Ving: carrying
  • Past: carried
  • PP: carried

Thông dụng

Danh từ

(quân sự) thế tóm gươm chào; sự bồng vũ khí
Tầm súng; tầm phun xa
Sự khênh thuyền xuống (từ sông này sang trọng sông khác); điểm kéo thuyền lên bề ngoài nước (để trả chuồn điểm khác)

Động từ

Mang, vác, khuân, chở; ẵm
railways and ships carry goods
xe lửa và tàu chở hàng
to carry a baby in one's arms
ẵm em nhỏ nhắn vô tay
Đem theo dõi, treo, đem theo; tích trữ (hàng hoá nhằm bán); lưu giữ được
to carry money with one
đem theo dõi tiền
can you carry all these figures in your head?
anh rất có thể lưu giữ được toàn bộ những số lượng này không?
Mang lại, tất nhiên, chứa chấp đựng
the loan carries 3 per cent interest
tiền giải ngân cho vay ấy đưa đến 3 Tỷ Lệ lãi
power carries responsibility with it
quyền lực tất nhiên trách cứ nhiệm
Dẫn, trả, truyền
the oil is carried across the desert in pipelines
dầu được dẫn qua quýt rơi mạc bởi lối ống
to carry conviction
truyền (cho ai) sự tin yêu tưởng (của mình); đem mức độ thuyết phục
Chống, kháng đỡ
these pillars carry the weight of the roof
những cột này kháng hứng mức độ nặng trĩu của cái nhà
Có tầm, đạt cho tới, tầm xa; cho tới, ra đi (tới), vọng xa
these guns carry for enough
súng này phun khá xa
the sound of the guns carries many miles
tiếng súng vọng xa xăm nhiều dặm
Đăng (tin, bài) (tờ báo)
Today's paper carries the news that...
Báo thời điểm hôm nay đăng tin yêu rằng...
(toán học) đem, sang trọng, nhớ
Làm lâu năm rời khỏi, kéo cao lên, tiếp nối
to carry a fence round a field
kéo lâu năm bức rào xung quanh cánh đồng
Thắng, lấy được, chiếm hữu được, đoạt được; thuyết phục được; vượt lên qua; được trải qua, được chấp nhận; giành được thắng lợi mang lại ta
to carry the enemy's position
chiếm được địa điểm địch
to carry everything before one
vượt qua quýt từng trở lực trở nên công
to carry one's audience with one
thuyết phục được thính fake của mình
he carried his point
điều anh tớ thể hiện được chấp nhận
the resolution was carried
nghị quyết được thông qua
Có mẫu mã, theo dõi kiểu; lưu giữ theo dõi kiểu
he carries himself lượt thích a soldier
anh ấy chuồn dáng vẻ như 1 quân nhân
to carry sword
cầm gươm chào
Có thái phỏng, ứng xử, đối xử, ăn ở
he carries himself insolently
hắn đem thái phỏng láo xược

Cấu trúc từ

to carry away
đem chuồn, đưa theo, thổi bạt chuồn, hấp dẫn, nói lảng.
to be carried away
bị quyến rũ chuồn, bị thực hiện mang lại say mê
to be carried away by one's enthusiasm
bị hăng hái quyến rũ đi
to carry forward
đưa rời khỏi phía trước
(toán học); (kế toán) đem sang
To carry off
Đem chuồn, bắt chuồn, mang đi ngoài vùng trần ai
Chiếm đoạt
to carry off all the prices
đoạt được toàn bộ những giải
Làm mang lại gật đầu được, thực hiện mang lại trải qua được
to carry on
xúc tiến bộ, tiếp tục
to carry on with one's work
tiếp tục việc làm của mình
Điều khiển, coi nom
(thông tục) đem thái phỏng kỳ quặc; đem thái nhiệt độ nảy
Don't carry on so
Đừng nóng tính thế, hãy bình tĩnh
Tán tỉnh
to carry on with somebody
tán tỉnh ai; tằng tịu kín với ai
to carry out
tổ chức, thực hiện
to carry over
mang sang trọng mặt mũi kia; (kế toán) đem sang
to carry through
hoàn thành
Làm bay ngoài, thực hiện băng qua được (khó khăn)
his courage will carry him through
lòng can đảm và mạnh mẽ của anh ấy tớ gom anh tớ băng qua vớ cả
to carry coals lớn Newcastle
(tục ngữ) chở củi về rừng
to carry the day
thắng lợi trở nên công
to carry into practice (execution)
thực hành, thực hiện
to carry it
thắng lợi, trở nên công
to carry it off well
giữ được thái phỏng lối hoàng; ko hề nao núng
as fast as one's legs can carry one
nhanh bởi rất là của mình
to carry the can for sth
nhận trách cứ nhiệm về hình mẫu gì
to carry everything before one
thành công mỹ mãn
to carry one's points
thuyết phục người tớ nghe mình
to carry the war into the enemy's camp
tấn công (chứ không chỉ có lưu giữ thế thủ)
to carry weight
có trọng lượng, đem tác động thâm thúy sắc

Chuyên ngành

Giao thông & vận tải

mang chuyển

Toán & tin

(máy tính ) số đem sang trọng sản phẩm tiếp sau, sự trả sang trọng // đem sang
accumulative carry
số đem sang trọng được tích luỹ
delayed carry
sự đem sang trọng trễ
double carry
sự đem sang trọng kép
end around carry
hoán vị vòng quanh
negative carry
sự đem sang trọng âm
previous carry
sự đem sang trọng trước (từ sản phẩm trước)
simultaneous carry
(máy tính ) sự đem sang trọng đồng thời
single carry
(máy tính ) sự đem sang trọng đơn lẻ
successive carry ies
(máy tính ) sự đem sang trọng liên tiếp
undesirable carry
(máy tính ) sự đem sang trọng ko hy vọng muốn

Điện tử & viễn thông

chuyển số nhớ
mang tiếp

Kỹ thuật công cộng

chở
chống tựa
chuyển
carry circuit
mạch chuyển
carry initiating signal
tín hiệu trả ban đầu
carry storage
bộ lưu giữ trả dịch
carry time
thời gian trá chuyển
carry-over
chuyển sang
carry-over
sự trả qua
carry-over factor
hệ số chuyển
chuyên chở
hoán vị
end around carry
hoán vị vòng quanh
đỡ
nhớ
làm lâu năm ra
mang
binary carry
số đem sang trọng nhị phân
carry back
sự đem sang trọng ngược
carry circuit
mạch mang
carry digit
chữ số đem sang
carry digit
số mang
carry digit
số đem sang
Carry Flag (CF)
cờ đem sang
carry flat
cờ mang
carry signal
tín hiệu đem sang
carry-over
mang đi
carry-over
mang sang
carry-over
số đem sang
carry-over
sự đem sang
Clear Carry Flag (CLCF)
cờ xóa đem sang
Complement Carry flag (CMC)
cờ đem té sung
delayed carry
số đem trễ
delayed carry
sự đem sang trọng trễ
double carry
số đem kép
double carry
sự đem sang trọng kép
final carry digit
số đem sang trọng cuối cùng
negative carry
sự đem sang trọng âm
previous carry
sự đem sang trọng trước (từ sản phẩm trước)
selt-intructed carry
sự đem sang trọng tự động động
sequential carry
sự đem sang trọng tuần tự
simultaneous carry
sự đem sang trọng đồng thời
single carry
sự đem sang trọng đơn lẻ
mặc
mang sang
binary carry
số đem sang trọng nhị phân
carry back
sự đem sang trọng ngược
carry digit
chữ số đem sang
carry digit
số đem sang
Carry Flag (CF)
cờ đem sang
carry signal
tín hiệu đem sang
carry-over
số đem sang
carry-over
sự đem sang
Clear Carry Flag (CLCF)
cờ xóa đem sang
delayed carry
sự đem sang trọng trễ
double carry
sự đem sang trọng kép
final carry digit
số đem sang trọng cuối cùng
negative carry
sự đem sang trọng âm
previous carry
sự đem sang trọng trước (từ sản phẩm trước)
selt-intructed carry
sự đem sang trọng tự động động
sequential carry
sự đem sang trọng tuần tự
simultaneous carry
sự đem sang trọng đồng thời
single carry
sự đem sang trọng đơn lẻ
số đem sang
binary carry
số đem sang trọng nhị phân
carry digit
chữ số đem sang
final carry digit
số đem sang trọng cuối cùng
số nhớ
sự nhớ
vác
vận tải

Kinh tế

chênh lệch
negative carry
chênh chếch âm
positive carry
chênh chếch dương
chở
có (lợi tức)
sinh lời
sang sổ
trữ (hàng hóa vô kho)
vận trả (hàng hóa)
vựa

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
backpack * , bear , bring , cart , channel , conduct , convey , convoy , displace , ferry , fetch , freight , funnel , give , haul , heft , hoist , import , lift , lug * , move , pack , pipe , portage , relay , relocate , remove , schlepp * , shift , shoulder * , sustain , take , tote , traject , transfer , transmit , transplant , truck , waft , affect , be victorious , capture , drive , effect , gain , get , impel , impress , influence , inspire , prevail , secure , spur , strike , sway , touch , urge , air , communicate , display , disseminate , offer , pass on , publish , release , send , transport , lug , break , disclose , get across , impart , pass , report , tell , spread , tư vấn , hold , uphold , have , possess , acquit , behave , comport , demean , deport , bởi , quit , go , lead , reach , lập cập , stretch , clear , exhibit , entail , involve , keep , stock
phrasal verb
electrify , enrapture , thrill , transport , cut down , cut off , destroy , dispatch , finish , slay , direct , manage , operate , lập cập , steer

Từ ngược nghĩa