dominate là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to dominate
Phân kể từ hiện nay tại dominating
Phân kể từ quá khứ dominated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại dominate dominate hoặc dominatest¹ dominates hoặc dominateth¹ dominate dominate dominate
Quá khứ dominated dominated hoặc dominatedst¹ dominated dominated dominated dominated
Tương lai will/shall² dominate will/shall dominate hoặc wilt/shalt¹ dominate will/shall dominate will/shall dominate will/shall dominate will/shall dominate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại dominate dominate hoặc dominatest¹ dominate dominate dominate dominate
Quá khứ dominated dominated dominated dominated dominated dominated
Tương lai were to dominate hoặc should dominate were to dominate hoặc should dominate were to dominate hoặc should dominate were to dominate hoặc should dominate were to dominate hoặc should dominate were to dominate hoặc should dominate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại dominate let’s dominate dominate
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.