genius nghĩa là gì

/ˈdʒinyəs/

Thông dụng

Danh kể từ, số nhiều geniuses

Thiên tài, thiên tư
a poet of genius
nhà thơ thiên tài
to have a genius for mathematics
có nhân tài về toán học
Người nhân tài, người nhân tài, bậc kỳ tài
Thần phiên bản mệnh (tôn giáo) La-mã
Tinh thần, đặc điểm (chủng tộc, ngữ điệu, thời đại...)
Liên tưởng; cảm hứng
( số nhiều genii) thần
good genius
thần thiện
evil genius
thần ác

Chuyên ngành

Xây dựng

thiên tài

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
ability , accomplishment , acumen , acuteness , adept , aptitude , aptness , astuteness , bent , brain , brilliance , capability , capacity , creativity , discernment , einstein , endowment , expert , faculty , flair , grasp , head , imagination , inclination , ingenuity , inspiration , intelligence , inventiveness , knack , mature , originality , percipience , perspicacity , power , precocity , prodigy , propensity , prowess , reach , sagacity , superability , talent , turn , understanding , virtuoso , wisdom , brilliancy , gift , instinct , disposition , genius loci , insight , intellect , mastermind , whiz , wizard

Từ trái khoáy nghĩa