get over with là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: get over with là gì


Cụm động kể từ Get over sở hữu 6 nghĩa:

Nghĩa kể từ Get over

Ý nghĩa của Get over là:

 • Bình phục

Ví dụ cụm động kể từ Get over

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get over:

 
-  It took bu ages to lớn GET OVER the bout of flu.
Tôi thất lạc 1 khoảng chừng thời hạn lâu năm nhằm bình phcuj sau cơn xót xa nặng nề.

Nghĩa kể từ Get over

Ý nghĩa của Get over là:

 • Giải quyết

Ví dụ cụm động kể từ Get over

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get over:

 
-  It took us a long time to lớn GET OVER the problems with the computer system.
Chúng tôi cần thất lạc một khoảng chừng thời hạn nhằm gỉai quyết yếu tố hệ thông PC.

Nghĩa kể từ Get over

Ý nghĩa của Get over là:

 • Giao tiếp, thực hiện cho tới người xem hiểu

Ví dụ cụm động kể từ Get over

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get over:

 
-  He makes jokes to lớn help GET his message OVER.
Anh ấy trình bày đùa nhằm người xem rất có thể hiểu rõ thông điêp.

Nghĩa kể từ Get over

Ý nghĩa của Get over là:

 • Bị choáng, sửng sốt vì thế cái gì này đó là thiệt

Ví dụ cụm động kể từ Get over

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get over:

 
-  I couldn't GET OVER how much weight he had put on.
Tôi trọn vẹn bị choáng với lượng khối lượng anh ấy một vừa hai phải tạo thêm.

Nghĩa kể từ Get over

Ý nghĩa của Get over là:

 • Đến mặt mũi cơ bờ

Ví dụ cụm động kể từ Get over

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get over:

 
- We couldn't GET OVER the river because of the floods.
Chúng tôi ko thể cho tới mặt mũi kai bờ sông vì thế cơn lũ.

Nghĩa kể từ Get over

Ý nghĩa của Get over là:

 • Đến điểm nào là cơ

Ví dụ cụm động kể từ Get over

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get over:

 
- He said he needed help and ask bu to lớn GET OVER as soon as I could.
Anh ấy trình bày anh ấy cần phải hỗ trợ và tiếp tục đòi hỏi tôi cho tới điểm cơ Khi rất có thể.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Get over bên trên, động kể từ Get còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Get about

 • Cụm động từ Get above

 • Cụm động từ Get across

 • Cụm động từ Get across to

 • Cụm động từ Get after

 • Cụm động từ Get ahead

 • Cụm động từ Get ahead of

 • Cụm động từ Get along

 • Cụm động từ Get along in

 • Cụm động từ Get along with

 • Cụm động từ Get around

 • Cụm động từ Get around to

 • Cụm động từ Get at

 • Cụm động từ Get away

 • Cụm động từ Get away from

 • Cụm động từ Get away with

 • Cụm động từ Get back

 • Cụm động từ Get back at

 • Cụm động từ Get back into

 • Cụm động từ Get back to

 • Cụm động từ Get back together

 • Cụm động từ Get behind

 • Cụm động từ Get behind with

 • Cụm động từ Get by

 • Cụm động từ Get by-on

 • Cụm động từ Get by with

  Xem thêm: how time flies là gì

 • Cụm động từ Get down

 • Cụm động từ Get down on

 • Cụm động từ Get down to

 • Cụm động từ Get in

 • Cụm động từ Get in on

 • Cụm động từ Get in with

 • Cụm động từ Get into

 • Cụm động từ Get it

 • Cụm động từ Get it off

 • Cụm động từ Get it off with

 • Cụm động từ Get it on

 • Cụm động từ Get it on with

 • Cụm động từ Get it together

 • Cụm động từ Get it up

 • Cụm động từ Get off

 • Cụm động từ Get off it

 • Cụm động từ Get off on

 • Cụm động từ Get off with

 • Cụm động từ Get on

 • Cụm động từ Get on at

 • Cụm động từ Get on for

 • Cụm động từ Get on to

 • Cụm động từ Get on with

 • Cụm động từ Get onto

 • Cụm động từ Get out

 • Cụm động từ Get out of

 • Cụm động từ Get over

 • Cụm động từ Get over with

 • Cụm động từ Get round

 • Cụm động từ Get through

 • Cụm động từ Get through to

 • Cụm động từ Get to

 • Cụm động kể từ Get together

 • Cụm động từ Get up

 • Cụm động từ Get up to


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: k tiếng anh đọc là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập luyện C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất