got tiếng anh là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to get
Phân kể từ hiện tại tại getting
Phân kể từ vượt lên trên khứ got
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại get get hoặc got¹ gets hoặc got¹ get get get
Quá khứ got got hoặc gotst¹ got got got got
Tương lai will/shall² get will/shall get hoặc wilt/shalt¹ get will/shall get will/shall get will/shall get will/shall get
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại get get hoặc got¹ get get get get
Quá khứ got got got got got got
Tương lai were to get hoặc should get were to get hoặc should get were to get hoặc should get were to get hoặc should get were to get hoặc should get were to get hoặc should get
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại get let’s get get
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.