happen là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to happen
Phân kể từ hiện tại tại happening
Phân kể từ quá khứ happened
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại happen happen hoặc happenest¹ happens hoặc happeneth¹ happen happen happen
Quá khứ happened happened hoặc happenedst¹ happened happened happened happened
Tương lai will/shall² happen will/shall happen hoặc wilt/shalt¹ happen will/shall happen will/shall happen will/shall happen will/shall happen
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại happen happen hoặc happenest¹ happen happen happen happen
Quá khứ happened happened happened happened happened happened
Tương lai were to happen hoặc should happen were to happen hoặc should happen were to happen hoặc should happen were to happen hoặc should happen were to happen hoặc should happen were to happen hoặc should happen
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại happen let’s happen happen
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.