inadequacy là gì

/ɪnˈædɪkwəsi/

Thông dụng

Cách viết lách không giống inadequateness

Danh từ

Sự ko cân đối, sự ko xứng, sự ko mến xứng đáng, sự ko thoả đáng
Sự ko đầy đủ, sự ko không hề thiếu, sự thiếu

Chuyên ngành

Xây dựng

sự ko ứng, sự ko tương mến, tính ko tỷ lệ

Cơ - Điện tử

Sự ko tương mến, sự ko tương ứng

Y học

sự ko đầy đủ khả năng

Điện lạnh

sự ko phù hợp
sự ko mến hợp

Kỹ thuật công cộng

thiểu năng

Kinh tế

sự ko đẩy đủ
sự ko đủ
sự thiếu
nutritional inadequacy
sự thiếu thốn dinh cơ dưỡng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
blemish , dearth , defalcation , defectiveness , deficiency , deficit , drawback , failing , faultiness , flaw , imperfection , inadequateness , inaptness , incapacity , incompetence , incompetency , incompleteness , ineffectiveness , ineffectualness , inefficacy , inefficiency , ineptitude , insufficiency , lack , meagerness , paucity , poverty , scantiness , shortcoming , skimpiness , underage , unfitness , unsuitableness , weakness , helplessness , impotence , incapability , powerlessness , uselessness , defect , scantness , scarceness , scarcity , shortfall , inability , shortage

Từ trái ngược nghĩa

Bạn đang xem: inadequacy là gì

Xem thêm: auditory là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ