legs là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to leg
Phân kể từ hiện nay tại legging
Phân kể từ vượt lên khứ legged
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại leg leg hoặc leggest¹ legs hoặc leggeth¹ leg leg leg
Quá khứ legged legged hoặc leggedst¹ legged legged legged legged
Tương lai will/shall² leg will/shall leg hoặc wilt/shalt¹ leg will/shall leg will/shall leg will/shall leg will/shall leg
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại leg leg hoặc leggest¹ leg leg leg leg
Quá khứ legged legged legged legged legged legged
Tương lai were to leg hoặc should leg were to leg hoặc should leg were to leg hoặc should leg were to leg hoặc should leg were to leg hoặc should leg were to leg hoặc should leg
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại leg let’s leg leg
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.