none of là gì

All, Most, Some, No, None là những kể từ chỉ con số, lượng bám theo từng Lever. Bài ghi chép sau đây reviews cụ thể cơ hội dùng của 4 kể từ này.

1. Cách sử dụng All và All of

1.1. Cách sử dụng All

All tức là “tất cả, từng, toàn bộ”. Ta sử dụng All tối đa với tầm quan trọng kể từ hạn toan. Sau All được xem là danh kể từ kiểm điểm được hoặc ko kiểm điểm được.

Bạn đang xem: none of là gì

Ví dụ:

 • All my friends are away at university.
 • All tickets cost 25 pounds.
 • All information about the new product is confidential.

Với tầm quan trọng kể từ hạn toan - determiner, All đứng trước mạo kể từ, kể từ chiếm hữu, kể từ hướng đẫn và số.

Ví dụ:

 • Trường ăn ý All + mạo từ: All the trees had died.
 • Trường ăn ý All + tính kể từ sở hữu: All my family were at the tiệc ngọt.
 • Trường ăn ý All + kể từ chỉ định: All this food must be eaten today.
 • Trường ăn ý All + số: All 25 students took the test. 

Lưu ý: ko sử dụng the sau All và ko sử dụng the với những cụm kể từ chỉ thời gian: all day, all night, week, all year, all summer.

Ví dụ:

 • All children love stories. (i.e. every child in the world - từng đứa trẻ em bên trên thế giới)
  Not: All the children love stories.
 • I spent all day looking for my siêu xe keys.
 • The tiệc ngọt went on all night and some of the neighbours complained.

1.2. Cách sử dụng All of

Ta sử dụng All of trước đại kể từ nhân xưng (us, them), đại kể từ chỉ định (this, that, these, those) và đại kể từ quan tiền hệ (whom, which). Đại kể từ nhân xưng ở dạng bửa ngữ.

Ví dụ:

 • I need lớn speak to all of you for a few minutes.
 • He brought gifts for all of us.
 • We had lớn tương tác the insurance firm and the airline, all of which took a lot of time. (all of which = ‘contacting the insurance firm and the airline’ – tương tác với công ty lớn bảo đảm và thương hiệu sản phẩm không)

Ta sử dụng All of với dạng bửa ngữ của đại kể từ, trong cả Lúc đại kể từ này là công ty ngữ vô mệnh đề.

Ví dụ:

 • All of us are hoping for good news.
 • A long line of people waited lớn speak lớn the officer. All of them had a story lớn tell.

1.3. Trường ăn ý chỉ dùng All

Ta sử dụng All, chứ không cần cần All of, trước danh kể từ số nhiều ko xác lập, nhằm chỉ toàn cỗ một lớp/nhóm người/vật.

Ví dụ:

 • All cats love milk.
  Not: All of cats love milk.
 • This book was written for all children, everywhere.

Ta sử dụng All, chứ không cần cần All of, trước danh kể từ ko kiểm điểm được.

Ví dụ:

 • All junk food is bad for you.
  Not: All of junk food is bad for you.
 • I love all music, not just classical.

Lưu ý: Thông thông thường tớ ko phát biểu All people nhưng mà phát biểu Everybody hoặc Everyone.

Ví dụ:

 • Everyone wants lớn achieve their personal goals in life.
  Not: All people want lớn achieve …

1.4. Trường ăn ý sử dụng được cả All và All of

Trong những tình huống sau, hoàn toàn có thể sử dụng All of hoặc All đều được:

 • Với những từ chỉ định (this, that, these, those)
 • Trong những mệnh đề danh kể từ xác lập (tức là trước the, kể từ chiếm hữu và kể từ chỉ định)

Ví dụ:

 • All (of) this has lớn go out into the rubbish bin. (nói về rác rến thải căn nhà bếp)
 • All (of) the workers were given a pay-rise at the over of the year.
 • I gave all (of) my old books to my sister when she went lớn university.
 • What shall we bởi with all (of) this cardboard? Throw it out?

Lưu ý vô tình huống All (of) chuồn với đại kể từ nhân xưng

Khi All duy nhất đại kể từ nhân xưng là bửa ngữ vô mệnh đề, tớ hoàn toàn có thể sử dụng đại kể từ + All hoặc All of + đại từ.

Ví dụ:

 • I used lớn have three pens but I’ve lost them all. (or … but I’ve lost all of them).
  Not: … but I lost all them.

Tuy nhiên, ở chỗ vấn đáp cụt gọn gàng, chắc chắn cần dùng All of.

Ví dụ:

 • A: How many of these boxes are you going lớn need?
 • B: All of them.
  Not: Them all.

[%Included.Dangky%]

2. Cách sử dụng Most (of)

Most là kể từ chỉ lượng (quantifier), được dùng để làm nói tới lượng, con số, Lever. Ta sử dụng Most với 1 danh kể từ (khi cơ, most lưu giữ tầm quan trọng kể từ hạn toan – determiner) hoặc ko kèm theo danh kể từ (khi cơ, most lưu giữ tầm quan trọng đại kể từ - pronoun). Ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng Most với với tính kể từ và trạng kể từ sẽ tạo trở thành thể đối chiếu nhất.

2.1. Most đi với danh từ

Ta sử dụng Most với danh kể từ nhằm chỉ nghĩa “phần rộng lớn, hầu hết”.

Ví dụ:

 • She plays tennis most mornings.
 • Most tap water is drinkable.

Lưu ý: Ta ko sử dụng the most với nghĩa sau:

 • The sun shines over 800 hours during June, July and August and on most days temperatures rise above 25 degrees.
  Not: … and on the most days …

Khi nói tới phần rộng lớn cái gì cơ một cơ hội cộng đồng chung, tớ sử dụng Most + Danh từ. Khi nói tới phần rộng lớn của một group cụ thể nào là cơ, tớ sử dụng Most of + Danh từ.

Ví dụ:

 • Most desserts are sweet. => Desserts in general (món tráng miệng nói chung)
 • The food at the tiệc ngọt was delicious. He’d made most of the desserts himself. => A specific mix of desserts (at the party) (các số tráng rõ ràng vô bữa tiệc)

Khi đứng trước mạo kể từ (a/an, the), kể từ hướng đẫn (this, that), chiếm hữu (my, your) hoặc đại kể từ (him, them), tớ cần thiết dùng Most of.

Ví dụ:

 • Most of the information was useful. Some of it wasn’t relevant.
  NotMost the information …
 • They sold most of their apartments quite quickly.

Lưu ý: Khi không tồn tại mạo kể từ, đại kể từ hướng đẫn, đại kể từ chiếm hữu, tớ thông thường ko sử dụng Most of.

Ví dụ:

 • There hasn’t been much rain. Most rivers are below their normal levels.
  NotMost of rivers are below their normal levels.

Ta sử dụng Most of trước thương hiệu những địa điểm.

Ví dụ:

 • Most of England and Wales should be dry throughout the day. (trích kể từ bạn dạng tin tưởng dự đoán thời tiết)

2.2. Most ko chuồn với danh từ

Ta hoàn toàn có thể vứt danh kể từ sau Most Lúc danh kể từ này là phân biệt, rõ rệt.

Ví dụ:

 • Some children brought a packed lunch but most had a cooked meal in the canteen. (most children - phần rộng lớn trẻ em em)

3. Cách sử dụng Some (of)

3.1. Cách sử dụng Some

Với tầm quan trọng kể từ hạn toan – determiner, tớ sử dụng Some trước danh kể từ chỉ lượng ko xác định. Mặc mặc dù lượng ko được xác lập hoặc ko cần thiết, Some thông thường hàm ý một lượng giới hạn.

Xem thêm: on process là gì

Ví dụ:

 • Can you get me some milk? (Lượng ko rõ ràng. Some khêu ý một lượng thông thường, ko cần một lượng vô hạn. So sánh: Can you get bủ five litres of milk?)
 • I’ve got some questions for you.
 • There are elephants in Africa and Asia. (The number is not limited – con số ko giới hạn.)
  Not: There are some elephants in Africa and Asia.

Với tầm quan trọng kể từ hạn toan, Some với 2 dạng phân phát âm: mạnh và yếu hèn. Mỗi dạng đeo một ý nghĩa sâu sắc không giống nhau.

a. Dạng phân phát âm yếu hèn của Some /səm/

Ta sử dụng dạng phân phát âm yếu hèn của Somecâu khẳng địnhcâu hỏi (thường với mong ngóng câu vấn đáp là Yes) khi số lượng ko xác lập hoặc ko cần thiết (ta sử dụng Any vô thắc mắc và câu phủ định).

Ví dụ:

 • I’ve got some /səm/ water.
 • Have you got some water? (expecting the answer yes – mong đợi câu vấn đáp Có)
 • Have you got any water? (open yes-no question – thắc mắc ngỏ Có-Không)
 • I haven’t got any water. (negative – câu phủ định)

Ta sử dụng dạng phân phát âm yếu hèn của Some chỉ với danh kể từ ko kiểm điểm đượcdanh kể từ số nhiều.

Ví dụ:

 • I’m looking for some advice. (+ uncountable noun – danh kể từ ko kiểm điểm được)
 • Do you need some help? (+ uncountable noun – danh kể từ ko kiểm điểm được)
 • We need lớn make some changes lớn the programme. (+ plural noun – danh kể từ số nhiều)
 • There are a lot of advantages in doing the course online, but there are some disadvantages too. (+ plural noun – danh kể từ số nhiều)

Lưu ý: Ta ko sử dụng dạng phân phát âm yếu hèn của Some với danh kể từ kiểm điểm được số không nhiều.

Ví dụ:

 • If you’re looking for a book lớn read, I can recommend ‘Animal Farm’.
  Not: If you’re looking for some book lớn read …

b. Dạng phân phát âm mạnh mẽ của Some

Đây là dạng với nhấn trọng âm. Dạng này trái chiều với Others/All/Enough.

Ví dụ:

 • Why do some people live longer kêu ca other people? (some, not others - một trong những, ko cần những người dân khác)
 • Some boys went lớn the front of the stage lớn get a better view. The rest of us couldn’t see a thing. (some, not all - một trong những, ko cần vớ cả)
 • There were some cakes left but not enough for everyone. (some, but not enough - một trong những tuy nhiên ko đủ)
 • I’m not keen on some types of fish. I find plaice a bit tasteless.

Ta sử dụng dạng phân phát âm mạnh mẽ của Some nhằm chỉ người/vật nào là cơ ko biết, nhất là với danh kể từ kiểm điểm được số không nhiều.

Ví dụ:

 • There must be some way of opening this printer!
 • Some idiot driver crashed into the back of bủ.

Ta sử dụng dạng phân phát âm mạnh mẽ của Some với các số. Nó hàm ý một lượng cao không bình thường.

Ví dụ:

 • Some £30 billion was needed lớn rebuild the hospital.
 • Some 60% of the course is devoted lớn design.

3.2. Cách sử dụng Some of

Some of được sử dụng trước mạo kể từ the, kể từ hướng đẫn (this, that), đại kể từ (you, us) hoặc kể từ chiếm hữu (my, your). Khi cơ, Some of duy nhất thành phần vô một tổng thể.

Ví dụ:

 • I wasn’t sure about some of the answers.
 • It was great lớn meet some of her friends and colleagues.
  Not: … some her friends …
 • First a look at some of today’s main stories in some more detail.

4. Cách sử dụng No

No là kể từ hạn toan – determiner. Ta sử dụng No thẳng trước danh kể từ.

Ví dụ:

 • I’ve got no time lớn waste.
 • There are no people I recognise here.
 • She says she has no friends.

Phân biệt NoNot Any: Có rất rất không nhiều sự khác lạ về nghĩa thân thiện There is/are no + Danh từ và There isn’t/aren’t any + Danh từ.

Tuy nhiên, No + Danh từ thông thường thực hiện mạnh rộng lớn nghĩa phủ toan. Khi phát biểu, tớ thông thường nhấn mạnh vấn đề vô No.

Ví dụ:

 • There’s no reason lớn be afraid of her. (hoặc There isn’t any reason lớn be afraid of her.)
 • There are no eggs in the fridge. (hoặc There aren’t any eggs in the fridge.)

5. Cách sử dụng None (of)

5.1. Cách sử dụng None

None là dạng đại kể từ của No. None tức là không có bất kì ai cả, ko gì cả. Ta sử dụng None với tầm quan trọng đại kể từ để thay thế thế danh kể từ kiểm điểm được và danh kể từ ko kiểm điểm được. None được sử dụng thực hiện công ty ngữ hoặc bửa ngữ vô câu.

Ví dụ:

 • Slorne stared … and seemed lớn try lớn find some strength which would let her speak. But none came. (No strength came – ko chút sức khỏe nào)
 • My mother had two brothers. My father had none(My father didn’t have any brothers – không tồn tại ai)
 • A: What reasons did he give?
  B: None.

Khi None thực hiện công ty ngữ, động kể từ phân chia ở số không nhiều hoặc số nhiều tuỳ nằm trong vô điều nhưng mà nó nói đến.

Ví dụ:

 • I’m always looking for inspiration. None ever comes.
 • She’s always looking for ideas. None ever come.

Lưu ý: Ta ko sử dụng None Lúc mong muốn nói no one hoặc nobody (không ai cả).

Ví dụ:

 • They had a wonderful time and luckily no one was injured.
  Not: … and luckily none was injured.

5.2. Cách sử dụng None of

Ta sử dụng None of trước mạo kể từ the, kể từ hướng đẫn (this, that), kể từ chiếm hữu (my, your) hoặc đại kể từ.

Ví dụ:

 • None of his old friends knew what had happened lớn him.
 • It doesn’t matter. None of it was your fault.

Ta ko sử dụng None of Lúc vẫn đã có sẵn trước kể từ phủ toan (not, n’t) vô mệnh đề.

Ví dụ:

 • She doesn’t remember any of us.
  Not: She doesn’t remember none of us.

Khi nhắc cho tới 2 vật/người, tớ sử dụng neither of thay cho vì none of.

Ví dụ:

 • We sat down at the table, just the two of us. He carried on eating his food. Neither of us said anything.
  Not: None of us said anything.

Trong lối hành văn quý phái, lịch thiệp, tớ dùng None of với động kể từ số hiếm khi nó là công ty ngữ. Tuy nhiên, vô lối hành văn thân thiết, suồng sã, quý khách thông thường sử dụng động kể từ số nhiều.

Ví dụ:

 • None of that surprises bủ.
 • Indeed, none of his novels is well shaped or well written.
 • None of the products have been tested on animals and all the bottles are recyclable. (informal)

Lỗi thông thường gặp: Không sử dụng None thẳng trước danh kể từ. Ta sử dụng No + Danh kể từ hoặc None of + Danh từ.

Ví dụ:

Xem thêm: ignorance is bliss là gì

 • No children in my group caused any trouble. (or None of the children in my group …)
  Not: None children in my group …
Cách sử dụng All (of), Most (of), Some (of), None (of)
Phân biệt All, Most, Some, None. Ảnh: SlidePlayer

Trên TiengAnhK12, những chúng ta cũng có thể tự động ôn luyện công ty điểm ngữ pháp với cấu hình chuồn nằm trong All (of), Most (of), Some (of), No, None (of) trong những lịch trình ôn luyện sau bên trên mục Luyện công ty điểm

 • Tổng ôn giờ đồng hồ Anh vô lớp 6
  • Luyện đề 3 môn vô 6 Archimedes, Ngôi sao HN
  • Luyện đề 3 môn vô 6 Đoàn Thị Điểm, Marie Curie
 • Ôn thi đua Anh Chuyên vô 10
 • Tự học tập ngữ pháp bám theo level A2

Như vậy, nội dung bài viết này vẫn hỗ trợ khá đầy đủ con kiến về kiểu cách sử dụng và phân biệt cấu hình All (of), Most (of), Some (of), No, None (of) trong giờ đồng hồ Anh. Hy vọng vấn đề bên trên hữu ích với chúng ta vô quy trình tiếp thu kiến thức và ôn luyện giờ đồng hồ Anh.

[%Included.TiengAnhK12%]