richness là gì

But I'm rich and thin.

Nhưng tớ giàu và gầy gò.

Bạn đang xem: richness là gì

I have known rich and poor, famous and modest, wise and otherwise.

Tôi vẫn thân quen biết những người dân giàu và những người dân nghèo đói, phổ biến và thông thường, khéo léo và khờ khạo.

Diligent hands bring riches (4)

Tay cần thiết mẫn đưa đến giàu có (4)

It is the product of Somalia's rich tradition of trade and commerce.

Nó là thành phầm của truyền thống cuội nguồn thương nghiệp và kinh doanh mạnh mẽ và uy lực của Somalia.

Its rich red cover and some 150 teaching illustrations make it immediately appealing.

Cuốn sách bìa đỏ chót này còn có phỏng 150 tranh vẽ khiến cho cho tất cả những người tao ưa mến ngay lập tức.

She wholeheartedly agrees with the words of the Proverb that says: “The blessing of Jehovah —that is what makes rich, and he adds no pain with it.” —Proverbs 10:22.

Chị rất rất đồng ý với tiếng Châm-ngôn: “Phước-lành của Đức Giê-hô-va thực hiện cho tới giàu-; Ngài chẳng tăng sự nhức lòng gì lẫn lộn vào” (Châm-ngôn 10:22).

But if you know where vĩ đại look... these ruins are full of riches

Nhưng nếu như cậu biết điểm nhằm dò thám... thì đụn đồng nhừ này xứng đáng giá lắm đấy

With Japanese investment and rich natural resources, the area became an industrial powerhouse.

Với sự góp vốn đầu tư của Nhật Bản cùng theo với mối cung cấp khoáng sản vạn vật thiên nhiên phong phú, điểm này trở nên trung tâm công nghiệp.

The Lord counsels the Saints not vĩ đại seek for worldly riches except vĩ đại tự good.

Chúa khuyên nhủ những Thánh Hữu tránh việc dò thám kiếm của cải trần thế trừ phi nhằm thực hiện điều thiện.

Pietro, your father fell in love with a rich widow during his stay in Palermo.

Cha anh, Pietro, vẫn bắt gặp một góa phụ giàu có ở Palermo.

“You cannot slave for God and for Riches,” he told them.

Ngài bảo: “Các ngươi ko thể thực hiện tôi Đức Chúa Trời lại thực hiện tôi Ma-môn [sự giàu sang] nữa”.

The rich man who approached Jesus wanted vĩ đại gain eternal life on earth.

Người trẻ con tuổi tác giàu có cho tới với Chúa Giê-su mong muốn sẽ có được sự sinh sống đời đời kiếp kiếp bên trên khu đất.

So there is no point in replacing a mix of poor country diseases with a mix of rich country diseases.

Xem thêm: better nghĩa là gì

Cho nên ko cơ hội này đối chiếu những căn căn bệnh ở vương quốc nghèo đói với những căn căn bệnh ở vương quốc phong phú.

The IMC seeks vĩ đại exploit the Frontier's rich resources regardless of the consequences for planetary environments and civilian populations, while the Militia fight vĩ đại expel the IMC and gain the Frontier's independence.

IMC dò thám cơ hội khai quật khoáng sản phong phú của Frontier bất kể kết quả so với môi trường thiên nhiên của những hành tinh anh và dân ở, trong những khi Frontier Militia đánh nhau nhằm trục xuất IMC và giành song lập cho tới Frontier.

The crusaders did indeed become rich, at least for a short time, after capturing Kilij Arslan's treasury.

Quân viễn chinh vẫn thực sự trở thành giàu có, tối thiểu là nhập một thời hạn cụt, sau thời điểm thu tạo được ngân khố của Kilij Arslan.

Jesus warned: “So it goes with the man that lays up treasure for himself but is not rich toward God.” —Luke 12:16-21.

Giê-su cảnh cáo: “Hễ ai thâu-trữ của cho chính mình nhưng mà ko giàu-có điểm Đức Chúa Trời thì hao hao vậy” (Lu-ca 12:16-21).

In reality, these poems were probably composed by several different poets, and contain a rich mix of clues about prehistoric European mythology.

Trong thực tiễn, những bài xích thơ này chắc rằng được sáng sủa tác bởi vì một vài ba thi sĩ không giống nhau, và có một hội tụ phong phú những khêu ý về truyền thuyết châu Âu chi phí sử.

Jesus Gives Counsel About Riches

Lời răn dạy của Chúa Giê-su về sự nhiều có

The obituary stated, Le marchand de la mort est mort ("The merchant of death is dead") and went on vĩ đại say, "Dr. Alfred Nobel, who became rich by finding ways vĩ đại kill more people faster kêu ca ever before, died yesterday."

Bản báo tang bên trên một tờ báo Pháp ghi chép Le marchand de la mort est mort (Nhà buôn tử vong vẫn chết) và nối tiếp ghi chép, "Tiến sĩ Alfred Nobel, người vẫn trở thành giàu có sau thời điểm phát minh sáng tạo rời khỏi phương pháp giết thịt thế giới nhanh gọn rộng lớn khi nào không còn, vẫn tạ thế ngày trong ngày hôm qua."

l don't care how rich he is.

Tôi ko quan hoài hình họa giàu cỡ này.

2 The rich man had very many sheep and cattle;+ 3 but the poor man had nothing but one small female lamb, which he had bought.

2 Người giàu thì sở hữu thật nhiều chiên và bò;+ 3 còn người nghèo đói chẳng sở hữu gì ngoài một con cái chiên cái nhỏ nhưng mà ông vẫn mua sắm về.

The windswept coastal marshes where the breed originated are characterized by rich, wet soil that could dry out and turn concrete-like in a matter of hours.

Các váy lầy lội ven bờ biển lộng bão, điểm những như thể sở hữu xuất xứ được đặc thù bởi vì phong phú, khu đất ẩm rất có thể bị khô nứt và biến đổi rõ ràng như nhập một 2 tiếng đồng hồ.

Are not his riches likely vĩ đại disappear as quickly as he acquired them?

Chẳng nên sự nhiều có của những người tê liệt rất có thể tan biến nhanh gọn như khi tìm được nó hoặc sao?

Jacob denounces the love of riches, pride, and unchastity—Men may seek riches vĩ đại help their fellowmen—The Lord commands that no man among the Nephites may have more kêu ca one wife—The Lord delights in the chastity of women.

Xem thêm: expediting là gì

Gia Cốp tố giác tính ái mộ của cải, tự kiêu và cùn dâm—Con người nên dò thám kiếm của cải sẽ giúp đỡ nâng đồng bào của mình—Gia Cốp lên án tập dượt tục nhiều thê ngược phép—Chúa lý tưởng về việc trinh bạch khiết của phụ nữ giới.

Does this mean, however, that God will make everyone who serves him rich?

Phải chăng điều này tức là Đức Chúa Trời ban sự giàu quý phái cho tới người xem thờ phượng Ngài?