roles là gì

 • /roul/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vai (diễn)
  Vai trò
  to play the leading role
  thủ vai chủ yếu (trong vở kịch); nhập vai trò lãnh đạo

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật công cộng

  vai trò

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  act , acting , appearance , aspect , bit , character , clothing , execution , extra , guise , hero , ingenue , lead , look , part , performance , personification , piece , player , portrayal , presentation , representation , seeming , semblance , show , star , stint , super , title , walk-on , business , capacity , game * , job , office , pose , position , post , posture , province , task , what one is into , purpose , share , cameo , duty , function

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Bạn đang xem: roles là gì

  Xem thêm: audit trail là gì

  NHÀ TÀI TRỢ