tack là gì

/tæk/

Thông dụng

Danh từ

Đồ ăn
Đinh đầu bẹt; đinh mũ
Đường mạng lược
(hàng hải) thừng néo góc buồm
(hàng hải) đàng chạy vạt theo gót bão táp thổi vào trong 1 mặt mũi mạn thuyền
on the right tack
chạy theo như đúng phía gió
(nghĩa bóng) đàng lối hành vi, quyết sách, chiến thuật

Ngoại động từ

Đóng vì chưng đinh đầu bẹt; đóng góp vì chưng đinh mũ
to tack the carpet down
đóng ngấm thảm nhập sàn nhà
Khâu lược, thêm thắt tạm
to tack a ribbon onto a hat
đính tạm thời một dải băng nhập mũ

Nội động từ

(hàng hải) thay đổi đàng chạy, trở buồm chạy chữ chi
Thay thay đổi đàng lối, thay cho thay đổi chủ yếu sách
tack something on (to something)
(thông tục) thêm vào đó đồ vật gi như 1 khoản phụ

Hình Thái Từ

  • Ved : Tacked
  • Ving: Tacking

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

đinh rệp, đinh nón, đinh bấm, (v) thêm thắt, ghim,thêm thắt tạm

đinh rệp, đinh nón, đinh bấm, (v) thêm thắt, ghim,thêm thắt tạm

Cơ khí & công trình

đinh nhỏ
dính tạm
đinh móc chữ T
sự gá tạm

Giao thông & vận tải

đổi phía chạy (thuyền buồm)

Hóa học tập & vật liệu

chất dính

Giải mến EN: A sticky or adhesive quality; used especially to tát describe a coating or adhesive that is almost dry. Also, tacky, tackiness.

Bạn đang xem: tack là gì

Giải mến VN: Có đặc điểm bám quan trọng được dùng nhằm thực hiện lớp phủ ngoài hoặc hóa học bám hầu hết thô. Còn được gọi là tacky (hơi dính), tackiness (tính tương đối dính).

Xem thêm: rural area là gì

Xem thêm: đền tiếng anh là gì

độ bám ko khô

Kỹ thuật công cộng

bulông
tack bolt
bulông lắp đặt ráp
chốt
clip tack
đinh chốt
stone tack
chốt vì chưng đá
chốt lăm le vị
kẹp chặt
đinh bấm
thumb tack
đinh bấm (có nón lớn)
thumb tack
đinh bấm đem nón lớn
đinh rệp
đinh đầu bẹt
đinh lớn
đinh mũ
lead tack
đinh nón chì
thumb tack
đinh nón (về kỹ thuật)
đinh to tát đầu
lèo
nút bấm
sự cặp chặt (để hàn)
trở buồm

Kinh tế

điều khoản bổ sung cập nhật (kèm sau đề án về tài chánh)
điều khoản bổ sung cập nhật (kèm sau đề án về tài chính)
giàn
ngăn
thuê mướn ruộng đất

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
aim , alteration , approach , bearing , bend , deflection , deviation , digression , direction , double , echelon , heading , line , method , oblique course , path , plan , point of sail , procedure , mix , shift , siding , sidling , sweep , swerve , switch , tactic , tangent , turn , variation , way , yaw , zigzag , brad , nail , point , pushpin , staple , thumbtack , attack , course , modus operandi , technique , twist
verb
add , affix , annex , append , baste , fasten , fix , hem , mount , nail , paste , pin , sew , staple , stitch , tag , tie

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ