week nghĩa là gì

/wi:k/

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

tuần

Kinh tế

tuần
Business Week
Tuần báo Kinh doanh (Mỹ)
current week
trong tuần
current week
tuần này
early week specials
hàng sụt giá chỉ trong mỗi ngày đầu tuần
forty-hour week
tuần thao tác 40 giờ
good-this-week
có hiệu lực hiện hành nhập tuần này
guarantee week
tuần lễ bảo đảm
guaranteed week
tuần bảo đảm
last week
tuần trước tuần rồi
normal working week
tuần thao tác bình thường
per week
hàng tuần
sale on all week
bán hạ giá chỉ trong cả tuần
sale on all week [[]]!
bán hạ giá chỉ trong cả cả tuần
shopping week
tuần lễ thương mại
two holidays a week system
chế phỏng tuần nghỉ ngơi nhì ngày
week after next (the..)
trong nhì tuần lễ
week-word
việc thực hiện trả công bám theo tuần
working week
ngày thao tác nhập một tuần
working week
thời gian trá thao tác nhập tuần
working week
tuần thực hiện việc
tuần lễ
guarantee week
tuần lễ bảo đảm
shopping week
tuần lễ thương mại
week after next (the..)
trong nhì tuần lễ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: week nghĩa là gì

Xem thêm: the trong tiếng anh là gì

NHÀ TÀI TRỢ