by sight là gì

What lessons can we learn about the dangers of walking by sight?

Chúng tao hoàn toàn có thể rút đi ra những bài học kinh nghiệm nào là về nguyệt lão nguy khốn của việc bước tiến bởi đôi mắt thấy?

Bạn đang xem: by sight là gì

They Walked by Sight, Not by Faith

Họ bước tiến bởi đôi mắt thấy, chứ không cần nên bởi đức tin

He knew them by sight, by scent and by their love.

Nó nhận thấy bọn họ bằng ánh nhìn bằng mùi hương và tình thương yêu thương.

“We are walking by faith, not by sight.”—2 CORINTHIANS 5:7.

“Chúng tao bước tiến vì như thế đức-tin, chớ chẳng nên bởi đôi mắt thấy” (II CÔ-RINH-TÔ 5:7).

Walking by Sight —How Dangerous?

Bước lên đường bởi đôi mắt thấy—Nguy hiểm thế nào?

“We are walking by faith, not by sight.” —2 CORINTHIANS 5:7.

“Chúng tao bước tiến vì như thế đức-tin, chớ chẳng nên bởi đôi mắt thấy”.—2 CÔ-RINH-TÔ 5:7.

He walked by faith, not by sight.

Ông bước tiến vì như thế đức tin cẩn, chớ chẳng nên bởi đôi mắt thấy.

Why is it not sufficient to tướng walk by sight, and what did Paul say in this regard?

Tại sao bước tiến bởi đôi mắt thấy ko đầy đủ, và Phao-lô rằng gì về điều này?

Why is it vital that we be forewarned about the perils of ‘walking by sight’?

Tại sao rất rất cần thiết là tất cả chúng ta rất cần phải cảnh cáo trước về những nguyệt lão nguy khốn của việc “bước lên đường bởi đôi mắt thấy”?

15 The experiences of ancient Israel illustrate the dangers of allowing walking by sight to tướng weaken one’s faith.

15 Như gương của dân Y-sơ-ra-ên xưa đã cho chúng ta thấy, khiến cho việc bước tiến bởi đôi mắt thấy thực hiện giảm sút đức tin cẩn là vấn đề nguy khốn.

These birds forage in soft mud with some vegetation, mainly picking up food by sight.

Chúng lần thực phẩm gia súc nhập bùn mượt với một vài thảm thực vật, đa phần là lựa chọn thực phẩm bằng mắt.

What shows that the apostle Paul walked by faith, not by sight?

Điều gì đã cho chúng ta thấy sứ vật Phao-lô bước tiến vì như thế đức tin cẩn, chớ chẳng nên bởi đôi mắt thấy?

30 min: “Walk by Faith, Not by Sight.”

Xem thêm: overt là gì

30 phút: ‘Hãy thương cảm cả đoàn thể anh em’.

If we were to tướng ‘walk by sight,’ how might we feel about certain actions and about theocratic arrangements?

Nếu tất cả chúng ta “bước lên đường bởi mắt thấy”, tất cả chúng ta tiếp tục hoàn toàn có thể suy nghĩ gì về vài ba hành vi và vài ba sự sắp xếp thần quyền?

20 As we walk by faith, not by sight, we have a superb Exemplar.

20 Khi bước tiến vì như thế đức tin cẩn, chớ chẳng nên bởi đôi mắt thấy, tất cả chúng ta với Đấng Gương Mẫu ấn tượng.

You know Anton Chigurh by sight, is that correct?

Anh nhận mặt được Anton Chigurh, với trúng vậy không?

New World vultures have a good sense of smell, whereas Old World vultures find carcasses exclusively by sight.

Kền kền Tân trái đất với khứu giác chất lượng, tuy nhiên kên kên Cựu trái đất thì không giống, bọn chúng lần tìm tòi những xác bị tiêu diệt chỉ nhờ với thị giác chất lượng.

(Romans 15:4) When the Israelites walked by sight, they forgot that God through Moses was directing them.

(Rô-ma 15:4) Khi dân Y-sơ-ra-ên bước tiến bởi đôi mắt thấy, bọn họ đang được quên rằng, qua quýt Môi-se, chủ yếu Đức Chúa Trời chỉ dẫn bọn họ.

Sailors navigated by sight —landmarks by day, stars by night.

Thủy thủ kim chỉ nan tàu bằng mắt—mốc bờ nhập buổi ngày, những vì như thế sao nhập đêm tối.

Walk by Faith, Not by Sight!

Bước lên đường vì như thế đức tin cẩn, chớ chẳng nên bởi đôi mắt thấy!

‘Walking by sight’ had what effects upon the Israelites?

Việc “bước lên đường bởi đôi mắt thấy” với tác động cho tới những người dân Y-sơ-ra-ên như vậy nào?

• Why is walking by sight dangerous?

• Tại sao bước tiến bởi đôi mắt thấy là vấn đề nguy hiểm hiểm?

Would the dispatcher in Florence recognise the major by sight?

Liệu người điều vận ở Florence với xem sét tay thiếu hụt tá không?

Dangers of ‘Walking by Sight

Xem thêm: counterweight là gì

Những nguyệt lão nguy khốn của việc “bước lên đường bởi đôi mắt thấy

□ What are the dangers of ‘walking by sight’?

□ Những nguyệt lão nguy khốn của việc “bước lên đường bởi đôi mắt thấy” là gì?