demise là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to demise
Phân kể từ hiện tại tại demising
Phân kể từ vượt lên trên khứ demised
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại demise demise hoặc demisest¹ demises hoặc demiseth¹ demise demise demise
Quá khứ demised demised hoặc demisedst¹ demised demised demised demised
Tương lai will/shall² demise will/shall demise hoặc wilt/shalt¹ demise will/shall demise will/shall demise will/shall demise will/shall demise
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại demise demise hoặc demisest¹ demise demise demise demise
Quá khứ demised demised demised demised demised demised
Tương lai were to demise hoặc should demise were to demise hoặc should demise were to demise hoặc should demise were to demise hoặc should demise were to demise hoặc should demise were to demise hoặc should demise
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại demise let’s demise demise
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.