gift nghĩa là gì

Công cụ cá nhân
 • /gift/

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật cộng đồng

  quà tặng

  Kinh tế

  quà biếu
  quà tặng
  gift by hand
  quà tặng vì thế tay
  gift certificate
  phiếu vàng tặng
  gift inter vivos
  quà tặng trong số những người sống
  gift international vivos
  quà tặng trong số những người sống
  gift packaging
  việc hộp đựng quà tặng
  gift shop
  cửa sản phẩm vàng tặng
  gift tax
  thuế vàng tặng
  gift token
  phiếu vàng tặng
  gift with reservation
  quà tặng với bảo lưu
  sự tặng
  gift causal mortis
  sự tặng vì thế hưởng trọn di sản
  gift with reservation
  sự tặng lưu giữ với bảo lưu
  tặng phẩm

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  allowance , alms , award , benefaction , benefit , bequest , bestowal , bonus , boon , bounty , charity , contribution , courtesy , dispensation , donation , endowment , fairing , favor , giveaway , goodie , grant , gratuity , hand , hand-me-down * , handout , honorarium , lagniappe , largesse , legacy , libation , oblation , offering , offertory , philanthropy , pittance , premium , present , presentation , provision , ration , relief , remembrance , remittance , reward , souvenir , subscription , subsidy , tip , token , tribute , write-off , ability , accomplishment , acquirement , aptness , attainment , attribute , bent , capability , capacity , faculty , flair , forte , genius , head * , instinct , knack , leaning , nose * , numen , power , propensity , mix , specialty , turn , beneficence , aptitude , head , benefice , benevolence , consideration , devise , donative , dotation , douceur , keepsake , largess , memento , perk , perquisite , recompense , sop , sportula , talent , white elephant

  Từ ngược nghĩa

  Bạn đang xem: gift nghĩa là gì

  Xem thêm: sofas nghĩa là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ