mistype là gì

If you still think that the message was meant for someone else, liên hệ the sender lớn let them know that they mistyped the gmail address.

Nếu các bạn vẫn cho là người gửi ấn định gửi thư này cho những người không giống, hãy tương tác người gửi làm cho chúng ta biết là chúng ta vẫn nhập vị trí gmail ko đúng chuẩn.

Bạn đang xem: mistype là gì

A 404 page is what a user sees when they try lớn reach a non-existent page on your site (because they've clicked on a broken liên kết, the page has been deleted, or they've mistyped a URL).

Trang 404 là các thứ người tiêu dùng thấy khi chúng ta cố truy vấn một trang ko tồn bên trên trên trang web của người sử dụng (vì chúng ta vẫn nhấp vào trong 1 link bị hư hỏng, trang đã biết thành xóa hoặc chúng ta vẫn nhập sai URL).

Around 2000 Yahoo saw the possibility of creating a spell checker from users’ mistyped queries.

Khoảng năm 2000 Yahoo vẫn phát hiện ra năng lực tạo nên một cỗ đánh giá chủ yếu miêu tả kể từ những truy vấn gõ sai của người tiêu dùng.

Instead, the sender probably mistyped or forgot the correct address.

Thay vô bại, người gửi hoàn toàn có thể vẫn nhập tài liệu sai hoặc quên vị trí đúng chuẩn.

If your Google Ads trương mục has an incorrect INN (tax ID) and EDRPOU, it can be changed only if it was mistyped when creating your Google Ads trương mục.

Nếu INN (mã số thuế) và EDRPOU vô thông tin tài khoản Google Ads của người sử dụng ko đúng chuẩn, nó chỉ hoàn toàn có thể được thay cho thay đổi vô tình huống các bạn nhập sai khi tạo ra thông tin tài khoản Google Ads.

Xem thêm: rural area là gì

No man page matching lớn %# found. Check that you have not mistyped the name of the page that you want. Check that you have typed the name using the correct upper and lower case characters. If everything looks correct, then you may need lớn improve the tìm kiếm path for man pages; either using the environment variable MANPATH or using a matching tệp tin in the/etc directory

Không sở hữu trang man ứng % #. Kiểm tra coi các bạn sở hữu gõ sai thương hiệu của trang mong muốn coi ko. Cần để ý về loại chữ thông thường và chữ hoa của những ký tự! Nếu tất cả đều đích, thì hoàn toàn có thể bạn phải bịa một đường đi mò mẫm kiếm những trang man đảm bảo chất lượng rộng lớn vày biến hóa MANPATH hoặc một tập luyện tin cẩn ứng vô thư mục/etc

In the code 404, the first digit indicates a client error, such as a mistyped Uniform Resource Locator (URL).

Trong lỗi 404, chữ số trước tiên (4) đã cho thấy một lỗi kể từ trình duyệt hoặc người duyệt trang web, ví như gõ sai URL (địa chỉ).

If your Google Ads trương mục has an incorrect INN (tax ID), it can be changed only if it was mistyped when creating your Google Ads trương mục.

Nếu INN (mã số thuế) vô thông tin tài khoản Google Ads của người sử dụng ko đúng chuẩn, nó chỉ hoàn toàn có thể được thay cho thay đổi vô tình huống các bạn nhập sai khi tạo ra thông tin tài khoản Google Ads.

Or similarly, the letter m very often gets mistyped as an n.

Xem thêm: encumbrance là gì

Hoặc tương tự động, những thư m đặc biệt thông thường bị thiếu sót bên dưới dạng một n.

" Oh, somebody mistyped the word! "

" Oh, ai này đã tiến công sai chữ! "