substantive law là gì

The substantial body toàn thân of the law may be broken down according đồ sộ several classification systems. For example, one classification system divides law into substantive law and procedural law. Substantive law consists of all laws that define, describe, regulate, and create legal rights and obligations. Procedural law consists of all laws that delineate the methods of enforcing the rights established by substantive law. Other classification systems divide law into federal lawand state lawprivate law (dealing with relationships between private entities) and public law (addressing the relationship between persons and their governments), and national law and international law. Here we look at still another classification system, which divides law into civil law and criminal law, as well as at what is meant by the term cyberlaw. 

Dịch:

Bạn đang xem: substantive law là gì

Pháp luật hoàn toàn có thể được phân chia theo dõi vô số cách. Ví dụ, trước không còn pháp lý hoàn toàn có thể được tạo thành luật nội dung và luật mẫu mã. Luật nội dung bao hàm toàn bộ những quy phạm pháp lý quy quyết định, tế bào miêu tả, kiểm soát và điều chỉnh và dẫn đến những quyền và nhiệm vụ pháp luật. Luật mẫu mã bao hàm toàn bộ những quy phạm pháp lý quy quyết định về những cách thức thực thi đua những quyền được quy quyết định bởi vì luật nội dung. Tiếp cho tới, pháp lý được tạo thành luật liên bang và luật bang, luật tư (điều chỉnh những quan hệ trong những cửa hàng tư) và luật công (điều chỉnh những quan hệ thân thiết giang sơn và những cửa hàng tư), và luật vương quốc và luật quốc tế. Trong khi, pháp lý hoàn toàn có thể được tạo thành luật hình sự và luật dân sự, đôi khi cũng đều có định nghĩa luật không khí mạng.

Xem thêm: hold your breath là gì

(Được trích dẫn và dịch từ Kenneth W. Clarkson, Roger LeRoy Miller, Gaylord A. Jentz & Frank B. Cross, “Chapter 10: Nature and Terminology” in Business Law – Text and Cases, Cengage Learning, at 14)

Từ mới:

EnglishVietnamese
Substantive law Luật nội dung
Procedural law Luật hình thức
Federal law Luật liên bang
State law Luật đái bang
Private law Luật tư
Public law Luật công
National law Luật quốc gia
International law Luật quốc tế
Civil law Luật dân sự
Criminal law Luật hình sự
Cyberlaw (an area of law governing the activities over internet) Luật không khí mạng (luật kiểm soát và điều chỉnh những mối quan hệ bên trên mạng internet, không khí mạng)