eloquent speaker là gì

VIETNAMESE

người hoạt ngôn

Bạn đang xem: eloquent speaker là gì

người phát biểu đảm bảo chất lượng, người mô tả tốt

Người hoạt ngôn là người dân có kĩ năng mô tả đảm bảo chất lượng, thuyết phục và hùng biện.

1.

Xem thêm: built là gì

Diễn fake là 1 trong những người hoạt ngôn và hấp dẫn người theo dõi tự điều phát biểu của mình.

The speaker was an eloquent person and captivated the audience with their words.

2.

Xem thêm: feasibility là gì

Bài tuyên bố của những người hoạt ngôn vẫn truyền hứng thú cho tới lớp đảm bảo chất lượng nghiệp.

The eloquent person's speech inspired the graduating class.

Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với "eloquent person" trong tương đối nhiều văn cảnh không giống nhau: - articulate person: người mô tả tốt - fluent person: người trôi chảy, trôi chảy - silver-tongued person: người phát biểu trôi chảy, hoa mỹ - persuasive person: người thuyết phục - expressive person: người dân có kĩ năng mô tả cảm xúc - poised person: người tỉnh bơ, thỏa sức tự tin nhập trình diễn đạt - well-spoken person: người phát biểu trôi chảy, phân minh.