expedited là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to expedite
Phân kể từ hiện nay tại expediting
Phân kể từ vượt lên khứ expedited
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại expedite expedite hoặc expeditest¹ expedites hoặc expediteth¹ expedite expedite expedite
Quá khứ expedited expedited hoặc expeditedst¹ expedited expedited expedited expedited
Tương lai will/shall² expedite will/shall expedite hoặc wilt/shalt¹ expedite will/shall expedite will/shall expedite will/shall expedite will/shall expedite
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại expedite expedite hoặc expeditest¹ expedite expedite expedite expedite
Quá khứ expedited expedited expedited expedited expedited expedited
Tương lai were to expedite hoặc should expedite were to expedite hoặc should expedite were to expedite hoặc should expedite were to expedite hoặc should expedite were to expedite hoặc should expedite were to expedite hoặc should expedite
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại expedite let’s expedite expedite
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.