scribe là gì

/skraib/

Thông dụng

Danh từ

Người chép thuê
Người sao chép phiên bản thảo
(kinh thánh) người Do thái lưu giữ công văn giấy tờ tờ; học tập fake tôn giáo chuyên nghiệp nghiệp
(từ cổ,nghĩa cổ) ngôi nhà luật học tập và thần học tập Do thái
Mũi (nhọn đề) kẻ vạch cưa (như) scriber

Ngoại động từ

Kẻ vày mũi nhọn

Hình Thái Từ

  • Ved : Scribed
  • Ving: Scribing

Chuyên ngành

Toán & tin

mô tả; điền thêm; tấn công dấu

Kỹ thuật công cộng

kẻ đường
khắc
khía
mũi vạch
sao chép

Giải mến EN: To mark a material with a scriber.

Xem thêm: encumbrance là gì

Bạn đang xem: scribe là gì

Giải mến VN: Đánh vệt một vật tư vày một chiếc lưu lại.

vạch
vạch dấu
vẽ sơ đồ

Kinh tế

cái cưa cột xương sinh sống (của súc vật)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
amanuensis , author , clerk , copier , copyist , editor , journalist , penman , reporter , scrivener , secretary , transcriber , writer