undersigned là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/,ʌndə'saind/

Bạn đang xem: undersigned là gì

Thêm vô tự vị của tôi

chưa sở hữu ngôi nhà đề


Từ vựng giờ Anh theo gót ngôi nhà đề:

  • Từ vựng chủ thể Động vật
  • Từ vựng chủ thể Công việc
  • Từ vựng chủ thể Du lịch
  • Từ vựng chủ thể Màu sắc
  • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

  • 500 kể từ vựng cơ bản
  • 1.000 kể từ vựng cơ bản
  • 2.000 kể từ vựng cơ bản