i trong tiếng anh là gì

Cách phân phát âm của âm "i" được phân thành nhì group đó là "i" ngắn ngủi và "i" nhiều năm. Tuy nhiên, sự khác lạ thân thuộc nhì âm này sẽ không nằm tại vị trí chừng nhiều năm, ngắn ngủi của âm. 

Âm "i" được dùng khá phổ cập trong tiếng Anh. Cách phân phát âm "i" ngắn ngủi hoặc "i" nhiều năm ko nên chừng nhiều năm ngắn ngủi của khá tuy nhiên tùy thuộc vào địa điểm mồm Khi phân phát âm. Hãy nằm trong coi chỉ dẫn phân phát âm của cô ấy Moon Nguyen:

Bạn đang xem: i trong tiếng anh là gì

Phát âm giờ Anh: Âm /i/

Đặc thù địch âm "i" dài /i/ 

Âm /i/ nhiều năm với đặc thù là mồm kéo căng không còn quý phái nhì mặt mày. Nhắc lại, nhập giờ Anh Mỹ, gọi âm /i/ là âm /i/ nhiều năm ko tức là các bạn kéo dãn âm /i/ rời khỏi.

Âm /i/ được gọi ngắn ngủi, gọn gàng trong mỗi kể từ như: seat, seek, sheep; và gọi dài hơn nữa trong mỗi kể từ như: seed, seem, see.

Một số tình huống của âm /i/:

ea(-) Sea /si/, Seat /sit/, Please (v) /pliz/, Teach /titʃ/, Peace /pis/

ee(-) Bee /bi/, Beet /bit/, Tree /tri/, Green /grin/

–e Be /bi/, She /ʃi/, We /wi/, Evil /’ivl/, Egypt /ˈiː.dʒɪpt/, Secret /’sikrit/

e-e Even /’ivən/, Evening /ˈiːvniŋ/, Complete /kəmˈpliːt/

ie- Believe /biˈliːv/, Belief /biˈliːf/, Relieve /riˈliːv/

ei- Deceive /diˈsiːv/, Receive /riˈsiːv/, Receipt /riˈsiːt/

–ese Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/, Chinese /ˌtʃaiˈniːz/

am-i-trong-tieng-anh-my

Bạn với biết âm "i" nhập kể từ "cheese" là /i/ hoặc /ɪ/? Ảnh: Odyssey

 

Đặc thù địch của âm "i" ngắn ngủi /ɪ/

Âm /ɪ/ với đặc thù là mồm khá kéo quý phái nhì mặt mày (vị trí mồm dịch rời kể từ buông lỏng cho tới 50% địa điểm mồm của âm /i/ nhiều năm ở trên). Cần Note, nhập giờ Anh Mỹ, gọi âm /ɪ/ là âm “i" ngắn ngủi ko tức là thực hiện ngắn ngủi âm lại. 

Xem thêm: intend for là gì

Âm /ɪ/ được gọi ngắn ngủi, gọn gàng trong mỗi kể từ như: sit, sip, kick; và gọi dài hơn nữa trong mỗi kể từ như: sid, sin, big.

Một số tình huống của âm /ɪ/

-i- Big /bɪg/, Dig /dɪg/, Thick /θɪk/, Thin /θɪn/

Các kể từ chính thức bằng:

be- Become /bɪˈkʌm/, Behave /bɪˈheɪv/

de- Defrost /ˌdɪːˈfrɔːst/, Decide /dɪˈsaɪd/

re- Renew /rɪˈnuː/, Return /rɪˈtɜːn/, Report /rɪˈpɔːt/

Ex- Exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/

E- Eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/

em- Embed /ɪmˈbed/, Employ /ɪmˈploi/

En- Enslave /ɪnˈsleɪv/, encounter /ɪnˈcauter/

Pre- Predict /prɪˈdɪkt/

Các kể từ với đuôi: 

Xem thêm: pairs nghĩa là gì

Danh kể từ đuôi –ate như appropriate /əˈprəʊ.pri.ɪt/, climate /ˈklaimɪt/.

Các kể từ đuôi -y, -ly, -ive, -et, -let, -age như industry/ˈɪndəstrɪ/, friendly /ˈfrendli/, expensive /ɪkˈspensɪv/, market /ˈmɑːkɪt/, booklet /ˈbʊklɪt/, passage /ˈpæsɪdʒ/. 

Quang Nguyen